Algemene Voorwaarden

Definities
 1. Algemene bepalingen
 2. Bemiddeling bij abonnementen
 3. De Overeenkomst
 4. Betaling
 5. Garantie
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid
 8. Inruilvoorwaarden

Aanvullende voorwaarden verkoop op locatie

 1. Levering

Aanvullende voorwaarden verkoop op afstand

Aanvullende voorwaarden reparatie

 1. Uitvoering van de reparatiewerkzaamheden
 2. Verplichtingen Klant

Slotbepalingen

 1. Klachten
 2. Geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1 Definities

1.1 iPReparatie: Een telefoonwinkel gevestigd in Terborg. Geregistreerd onder het KVK nummer: 71658505.

1.2 Klant: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met iPReparatie.

1.3 Bedrijf: een eenmanszaak of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met iPReparatie.

1.4 Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Overeenkomst sluit met iPReparatie.

1.5 Overeenkomst: iedere verbintenis tussen een Klant en iPReparatie.

1.6 Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door iPReparatie georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

1.7 Product: iedere zaak of goed dat door IPREPARATIE aan de Klant is geleverd en/of ter reparatie of inruil wordt aangenomen.

1.8 Dienst: alle werkzaamheden die IPREPARATIE gratis of tegen betaling uitvoert in opdracht van de Klant.

1.9 Aanbieder: iedere derde partij die via de bemiddeling van IPREPARATIE een abonnement aanbiedt.

1.10 Website: de website www.ipreparatie.nl

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Indien IPREPARATIE op enig moment geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, kan daar nimmer enig recht aan ontleend worden.

2.2 IPREPARATIE voldoet aan alle wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Alle verkregen persoonsgegevens worden overeenkomstig het door IPREPARATIE gehanteerde privacy statement verwerkt. Het privacy statement is te vinden op de Website.

Artikel 3 Bemiddeling bij abonnementen

3.1 Indien de Klant een abonnement met een Aanbieder afsluit treedt IPREPARATIE enkel op als bemiddelende partij tussen de Klant en de Aanbieder. IPREPARATIE wordt geen partij bij de overeenkomst die de Klant met de Aanbieder sluit.

3.2 Op alle door de Klant met de Aanbieder gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende Aanbieder van toepassing. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst met de Aanbieder dient de Klant rechtstreeks te melden aan de Aanbieder.

3.3 Indien de Aanbieder geen abonnement met de Klant wenst te sluiten en/of weigert tot aansluiting van de Klant op het mobiele netwerk is IPREPARATIE niet aansprakelijk voor eventuele schade. Voor zover de Klant in het kader van het afsluiten van het Abonnement betalingen aan IPREPARATIE heeft verricht, is de Klant gerechtigd tot restitutie van die betalingen.

Artikel 4 De Overeenkomst

4.1 Alle door IPREPARATIE gedane aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend.

4.2 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant een door IPREPARATIE gedane aanbieding of prijsopgave schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.

Artikel 5 Betaling

5.1 De Klant is gehouden de in de Overeenkomst overeengekomen bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals vastgelegd in de Overeenkomst. De Klant is niet gerechtigd verrekening toe te passen.

5.2 In geval de Klant in verzuim is met de volledige betaling van de door IPREPARATIE aan de Klant in rekening gebrachte bedragen dan is de Klant aan IPREPARATIE buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: a) Ten aanzien van een Consument maakt IPREPARATIE-aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor

 1. Buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Consument wordt voldaan.

B Ten aanzien van een Bedrijf maakt IPREPARATIE-aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

5.3 IPREPARATIE is altijd gerechtigd een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Klant te verlangen.

5.4 De aan IPREPARATIE toekomende bedragen zijn direct opeisbaar indien zich daar dringende redenen voor aandienen, waaronder in ieder geval die gevallen waarin de Klant surseance van betaling wordt verleend of ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.

Artikel 6 Garantie

6.1 De Klant heeft wettelijke garantie. Dit betekent dat de Klant recht heeft op een deugdelijk Product.

6.2 De Klant dient het Product bij aflevering te controleren op gebreken en op juiste aantallen en soort. De Klant dient IPREPARATIE zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over direct waarneembare gebreken aan het Product. Ingeval het Product gebreken vertoont heeft de Klant recht op kosteloze aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of niet van IPREPARATIE gevergd kan worden.

6.3 Op de door IPREPARATIE geleverde Producten berust standaard een fabrieksgarantie De eventuele garantie op een Product is in alle gevallen beperkt tot de garantie die door de producent of toeleverancier van het Product is verstrekt. Voor de garantieperiode wordt eveneens verwezen naar de producent.

6.4 De in dit artikel aangegeven garantie geldt niet indien en zolang:

 • De Klant jegens IPREPARATIE in gebreke is; en/of
 • De Klant de geleverde Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; en/of
 • De Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van IPREPARATIE en/of de gebruiksaanwijzing op of in de verpakking; en/of
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door IPREPARATIE geleverde Producten blijven eigendom van IPREPARATIE tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

7.2 In het geval dat IPREPARATIE een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van IPREPARATIE vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van IPREPARATIE is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval door de verzekeraar van IPREPARATIE wordt uitgekeerd.

8.2 Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.1 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van IPREPARATIE beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.3 IPREPARATIE is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; en/of
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van IPREPARATIE aan de Overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan IPREPARATIE toegerekend kunnen worden; en/of
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

8.4 IPREPARATIE sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade waaronder begrepen bedrijfsschade, inkomensderving, immateriële schade of gemiste besparingen, uit.

8.5 IPREPARATIE is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken aan producten of diensten die niet van IPREPARATIE gekocht zijn, waaronder begrepen schade in verband met door Aanbieders geleverde abonnementen.

8.6 IPREPARATIE zal zich niet beroepen op beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid zoals aangegeven in artikel 8.1 tot en met 8.4, indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van IPREPARATIE of haar management of indien de beperking van de aansprakelijkheid in strijd zou zijn met de wet.

Artikel 9 Inruilvoorwaarden

9.1 Inruilen van een Product is enkel mogelijk na toestemming van IPREPARATIE. IPREPARATIE is in geen geval verplicht een ter inruil aangeboden Product in te nemen, tenzij de Klant een beroep kan doen op de garantieregeling in artikel 6 van deze voorwaarden. De Klant ontvangt door het inruilen van een Product enkel korting op een nieuw Product of de inruilwaarde van het Product in de vorm van een tegoedbon.

9.2 Inruil is enkel mogelijk indien:

 • de Klant kan aantonen (met behulp van een geldig legitimatiebewijs) dat hij koper en rechtmatig eigenaar is van het Product;
 • het Product geen simkaart meer bevat en niet in verbinding staat met een mobiel netwerk;
 • het Product geen persoonlijke bestanden (zoals adresgegevens, foto’s, tekstberichten etc.) meer bevat;
 • het Product deugdelijk functioneert en niet beschadigd is.

9.3 IPREPARATIE is niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van eventuele communicatie via het Product nadat deze is ingeruild.

9.4 Indien na ontvangstneming van het ingeruilde Product blijkt dat de Klant of het Product niet voldoet aan de voorwaarden in artikel 9.2 is IPREPARATIE gerechtigd eventuele betalingen of verrekende kortingen terug te vorderen van de Klant en is de Klant gehouden op eerste verzoek van IPREPARATIE de desbetreffende bedragen aan IPREPARATIE terug te betalen. Aanvullende voorwaarden verkoop op locatie.

Artikel 10 Levering

10.1 Indien Producten niet direct leverbaar zijn, kan IPREPARATIE de Producten voor de Klant reserveren. IPREPARATIE garandeert niet dat een gereserveerd Product altijd aan de Klant kan worden geleverd. De door IPREPARATIE opgegeven leveringstermijn is indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

10.2 Indien het Product door IPREPARATIE wordt toegezonden, zal aan de leveringsplicht van IPREPARATIE, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door IPREPARATIE geleverde zaken een keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. IPREPARATIE is gerechtigd verzendkosten in rekening te brengen bij de Klant. Aanvullende voorwaarden verkoop op afstand.

Artikel 11 Uitvoering van de reparatiewerkzaamheden

11.1 IPREPARATIE behoudt zich het recht voor reparatiewerkzaamheden te weigeren indien een Product (op welke wijze dan ook) op onbevoegde wijze is behandeld of indien het serie- dan wel IMEI-nummer onleesbaar is gemaakt of verwijderd. IPREPARATIE is gerechtigd de reparatiewerkzaamheden niet uit te voeren of de uitvoering daarvan te staken indien blijkt dat het Product naar het oordeel van IPREPARATIE om economische of technische redenen niet meer te repareren is.

11.2 Reparatiewerkzaamheden worden alleen uitgevoerd bij Producten waarop IPREPARATIE volgens de betreffende fabrikant reparaties mag uitvoeren. Indien IPREPARATIE dit noodzakelijk acht kan een Product door worden gestuurd naar de betreffende fabrikant en/of aangewezen reparatiepartner voor specialistische reparatie. Eventuele vertraging die ontstaat als gevolg van reparaties die worden uitgevoerd door derden kunnen tot gevolg hebben dat de toegezegde oplevertermijn wordt overschreden. IPREPARATIE is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

11.3 Toegezegde termijnen waarbinnen IPREPARATIE het Product meent te kunnen retourneren aan de Klant zijn van indicatieve aard en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

11.4 IPREPARATIE verleent een garantie van negentig (90) dagen op de geleverde reparatie op basis van de gebruikte materialen en de verrichte arbeid.

11.5 Vanaf het moment dat het Product gerepareerd is, dient de Klant zestig (60) dagen na kennisgeving daarover, het Product af te halen bij IPREPARATIE. Indien de Klant dit nalaat zal het eigendom van het Product overgaan op IPREPARATIE. IPREPARATIE is dan gerechtigd het Product te verkopen ter compensatie voor de door IPREPARATIE gemaakte (reparatie)kosten.

Artikel 12 Verplichtingen Klant

12.1 De Klant dient alle passende maatregelen te treffen om verlies van data en overige gegevens die zijn opgeslagen op het Product te voorkomen. IPREPARATIE is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data en overige gegevens tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden.

12.2 De Klant dient de simkaart en/of geheugenkaart(en) te verwijderen uit het Product voordat de Klant het Product aanbiedt aan IPREPARATIE voor de uitvoering van reparatiewerkzaamheden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de simkaart en/of geheugenkaart(en), alsmede de data die op het Product zelf is opgeslagen.

12.3 Door het afnemen van een Dienst verklaart de Klant dat hij/zij bekend is met het feit dat IPREPARATIE mogelijk fabrieks- of standaardinstellingen van de fabrikant van het Product op de beginwaarden moet instellen om de Dienst uit te kunnen voeren.

12.4 In aanvulling op artikel 17.3 verklaart de Klant dat zij er mee bekend is dat door de uitvoering van de Dienst het Product weer in de vergrendelde (simlock) status wordt gebracht, met als gevolg dat na de uitvoering van de Dienst het Product mogelijk geen verbinding kan maken het mobiele telefonienetwerk. De Klant gaat ermee akkoord dat alle kosten die verbonden zijn aan het ontgrendelen van het Product voor rekening van de Klant komen.

Slotbepalingen

Artikel 13 Klachten

13.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame termijn na ontdekking volledig en deugdelijk gespecificeerd schriftelijk worden ingediend bij IPREPARATIE. Klachten betreffende gebreken van het Product moeten binnen zestig (60) dagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, ingediend worden.

13.2 T IPREPARATIE spant zich in bij haar ingediende klachten binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door IPREPARATIE binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 


13.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13.4 Op de Website staat vermeld hoe en waar klachten kunnen worden aangemeld.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen IPREPARATIE en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2 Indien de Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor IPREPARATIE alleen bindend indien en voor zover deze door IPREPARATIE uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

14.4 Rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen slechts door de Klant op derden worden overgedragen indien IPREPARATIE hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.5 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij IPREPARATIE partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.6 De Klant en IPREPARATIE zullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.7 Indien een geschil ontstaat uit een Overeenkomst op afstand, zal de Geschillencommissie Thuiswinkel bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele klachten van de Klant. De geschillencommissie Thuiswinkel neemt de klacht van de Klant enkel in behandeling indien de Klant binnen bekwame termijn (zestig (60) dagen na ontdekking), de klacht aan IPREPARATIE heeft voorgelegd. Een klacht dient binnen drie maanden na melding aan IPREPARATIE aan de geschillencommissie Thuiswinkel voorgelegd te worden.

14.8 Indien regels van dwingend recht niet anders bepalen, is in eerste instantie de rechtbank in het arrondissement bevoegd waar de Overeenkomst tot stand is gekomen, bij gebreke daarvan zal de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht bevoegd zijn, kennis te nemen van geschillen tussen de Klant en IPREPARATIE.